Iniciativa průmyslníků pro podporu transformace Moravskoslezského kraje k nízkouhlíkové ekonomice

Iniciativa průmyslníků představuje spolupráci na dlouhodobém procesu transformace regionální ekonomiky na odolnější, technologicky vyspělejší a udržitelnou nízkouhlíkovou ekonomiku, která zásadním způsobem přispívá prosperitě kraje a jeho obyvatel.

Cílem iniciativy je současně z krátkodobého hlediska přispět k obnově, reformě a posílení odolnosti kraje po dopadech opatření reagujících na globální pandemii COVID-19, ekonomiku znovu rychle nastartovat a obnovit.

Iniciativu reprezentují generální ředitelé významných průmyslových holdingů, jež napříč sektory zaměstnávají 26,5 tis. lidí, generujících obrat ve výši 123 mld. Kč. Tyto firmy respektují závěry Pařížské dohody a jsou si vědomy potřeby dekarbonizace svých provozů.

Specifická doporučení – udržitelná, inovativní a digitální řešení

Pro transformaci průmyslu potřebujeme dostatek čisté energie. Rychlé omezení zdrojů energie z fosilních paliv je ohrožením pro fungování energeticky intenzivních průmyslových provozů. Pro přechodnou fázi vidíme jako nezbytné využít kapacit zemního plynu, zároveň silně podporujeme rapidní nárůst energetiky z obnovitelných zdrojů.

Pro zajištění nákladově efektivní elektrifikace je nezbytné posílit distribuční síť, podporovat chytré energetické gridy, podpořit dobíjecí infrastrukturu pro e-mobilitu. Velký potenciál vidíme ve využití vodíku, který může být využit jak v mobilitě, tak v technologických procesech v průmyslu, a také v dalších alternativních palivech, které mohou být klíčovým prvkem dekarbonizace.

Nezbytnou součástí modernizace průmyslu je masivní digitalizace, automatizace a robotizace, nástup strojového učení a umělé inteligence. Jen tak je možné udržet konkurenceschopnost firem v regionu.

Významnou při procesu transformace firem vidíme potřebu nových kompetencí, na což by měl reagovat také vzdělávací systém v kraji, a to na všech úrovních. Bez technicky vzdělaných lidí nebude přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku možný.

Klíčovou roli sehraje v modernizačním procesu výzkum a vývoj, a to nejen ten podnikový, ale rovněž jsou důležité kapacity veřejných výzkumných institucí a univerzit na aplikovaný výzkum a vývoj, potažmo na transfer technologií do firem. Velkým tématem pro VaV je uchovávání energie a uhlíkové zachycování (carbon capture), uchovávání (storage) a využívání.

Jsme přesvědčeni o potenciálu více využívat principů cirkulární ekonomiky, kde je rovněž velký prostor pro výzkumně-vývojové aktivity.

Spravedlivá transformace

Náklady přechodu firem na odchod od fosilních paliv a nízkouhlíkový provoz jsou velmi vysoké. Historicky je spojen rozvoj průmyslu a jeho zaměření s těžbou uhlí a na to navázanými odvětvími (ocelářství, těžké strojírenství apod.). Výrobní procesy bude nutné významně redesignovat, investovat do nových výrobních postupů a zařízení. Vyžádané změny jsou radikální a bez podpory z veřejných zdrojů nebudou, v některých případech, ekonomicky proveditelné.

„No one left behind“, tak zní motto nově vytvářeného Mechanismu spravedlivé transformace, který má podporou z EU zdrojů pomoci přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku zhruba stovce uhelných a uhlíkově-intenzivních regionů v EU. Moravskoslezský kraj patří mezi vybrané uhelné regiony a na transformaci získá zdroje z Fondu pro spravedlivou transformaci a dalších podpůrných nástrojů EU.

Součástí Iniciativy průmyslníků MSK je rovněž ambice transparentního dialogu se samosprávou Moravskoslezského kraje při tvorbě Plánu spravedlivé územní transformace a nastavování transformačních priorit. Podobně pak společná ambice průmyslníků míří k dialogu s národní a evropskou úrovní.

Společná deklarace:

Touto inciativou průmyslníků vyjadřujeme vůli být partnerem při transformaci Moravskoslezského kraje, kde chceme nadále udržitelně podnikat. Naší snahou je naší prací a naší produkcí přispět k odolnosti, udržitelnosti a soběstačnosti ČR a EU.

AL INVEST Břidličná, a.s. (MTX Group a.s.)David Bečvář
BONATRANS GROUP a.s.Jakub Weimann
Brose CZ spol. s r.o.Niclas Pfüller-von Wobesser
Liberty Ostrava a.s.Pascal Genest
OSTROJ a.s.Dalibor Kunčický
TATRA TRUCKS a.s.Pavel Lazar
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ-MS)Jan Czudek
VÍTKOVICE STEEL, a.s.Dmitrij Ščuka

Chcete být součástí?

V případě zájmu o připojení se k iniciativě, prosím kontaktujte tajemníka iniciativy.
logo
© Designed by BeePartner